Monday, October 25, 2010

JUYO MUKEI BUNKAZAI

A List of the current and past Ningen Kokuho of Japan for Pottery (Yakimono).

Each potter has his working dates, year they were made LNT and specialty;

Tomimoto Kenkichi (1886-1963) 1955 Iroe
Ishiguro Munemaro (1893-1968) 1955 Tetsuyu
Hamada Shoji (1895-1969) 1955 Mashiko
Arakawa Toyozo (1894-1985) 1955 Seto-guro
Kaneshige Toyo (1896-1976) 1956 Bizen
Kato Hajime (1900-1968) 1961 Iroe
Miwa Kyuwa (1896-1981) 1970 Hagi
Fujiwara Kei (1899-1983) 1970 Bizen
Nakazato Muan (1895-1985) 1976 Karatsu
Tsukamoto Kaiji (1912-1990) 1983 Seihakuji
Miwa Jusetsu (Kyusetsu) (1910- ) 1983 Hagi
Kinjo Jiro (1912-2004) 1985 Okinawan Pottery
Shimizu Uichi (1926-2004) 1985 Tetsuyu
Kondo Yuzo (1902-1985) 1985 Sometsuke
Tamura Koichi (1918-1987) 1986 Tetsu-e
Fujimoto Yoshimichi (1919-1992) 1986 Iroe
Yamamoto Toshu (1906-1994) 1987 Bizen
Imaezumi Imaemon XIII (1926-2001) 1989 Iroe
Matsui Kosei (1927-2003) 1993 Neriage
Kato Takuo ( 1917-2005) 1995 Sansai/Sancai
Shimaoka Tatsuzo (1919-2007) 1996 Jomon style
Fujiwara Yu (1932-2001) 1996 Bizen
Suzuki Osamu (1934- ) 1994 Shino
Inoue Manji (1929- ) 1995 Hakuji
Miura Koheiji (1933-2006) 1997 Seiji
Tokuda Yasokichi III (1933-2009) 1997 Saiyu
Yamada Jozan III (1924-2005) 1998 Tokoname
Sakakida Kakiemon XIV (1934- ) 2001 Iroe
Yoshida Minoru (1932- ) 2001 Yurikinsai
Ito Sekisui V (1941- ) 2003 Mumyoi
Isezaki Jun (1936- ) 2004 Bizen
Hara Kiyoshi (1936- ) 2005 Tetsuyu
Nakajima Hiroshi (1941- ) 2007 Seihakuji
Kato Kozo (1937- ) 2010 Seto-guro

No comments:

Post a Comment